PROCESBEGELEIDER

Gemeente Neder Betuwe
Procesbegeleiding Actualisatie Nota Bovenwijks
De vigerende Nota Bovenwijks dateert van 2010. In de jaren erna is een aantal aanzetten gedaan tot het actualiseren ervan, echter tot op heden heeft dat om diverse redenen niet tot een eindproduct geleid. Met wijzigingen in BBV voorschriften en verschil van inzicht tussen verschillende vakdisciplines ten aanzien van de interpretatie en naleving van deze voorschriften is een extra reden ontstaan om nu wel actie te maken van het actualiseren van de nota.
MPRO adviseurs voert regie over het proces naar actualisatie van de nota met aandacht voor rechtmatige inzetvan bestaande en toekomstige middelen in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Een belangrijk doel daarbij is draagvlak te organiseren binnen de organisatie: de stappen in het proces worden in gezamenlijk overleg bepaald en input voor de nota wordt geleverd vanuit te betrekken disciplines. Het penvoerderschap ligt bij mpro adviseurs.
“Verschil van inzicht tussen de betrokken vakdisciplines over de uitgangspunten voor de actualisatie van de Nota Bovenwijks leidden niet tot de gewenste uitkomst. Nazzareno is erin geslaagd op zorgvuldige wijze en met respect voor de diverse opvattingen inhoudelijke afstemming te bereiken en in het proces draagvlak te organiseren zodat gezamenlijk stappen zijn gezet naar een gedegen en breed gedragen eindproduct.”
René van Mil, afdelingsmanager Fysieke Pijler – Gemeente Neder-Betuwe
 

INTERIM-TEAMLEIDER (HR) / KWARTIERMAKER

Gemeente Groningen
Procesbegeleider & Adviseur Doorontwikkkeling Grondbedrijf.
Als ‘Kwartiermaker Doorontwikkkeling Grondbedrijf’ Gemeente Groningen gaf ik de (nieuwe) rol Manager Grondzaken vorm en stuur ik naar / bouwde ik aan een nieuwe werkwijze om het grondbedrijf meer herkenbaar en leesbaar te maken voor zowel de (externe) omgeving alsook de medewerkers. Het doel was een meer duidelijke ‘kop’ op het grondbedrijf te realiseren waarbij o.a. de financiële verantwoording, de strategische rol, en samenwerking onderwerp van het actieprogramma zijn. Met de collega’s werkten we daarbij direct aan verbetering van werkprocessen en werkafspraken.
Procesbegeleider en adviseur – doorontwikkeling grondbedrijf
Mijn hoofdtaak betrof het Projectleiderschap voor het Werkprogramma Herziening Grondexploitaties en borging van dat proces. Daarbij was ik als sparringpartner en/of coach voor planeconomen inhoudelijk bij projecten/grondexploitaties betrokken en hield ik me bezig met verdere kennisontwikkeling binnen de organisatie (oa trainingstrajecten inzake BBV en kostenverhaal).
Daarnaast bekleedde ik een Adviesrol vanuit de Klankbordgroep Doorontwikkeling Grondbedrijf met als doel het team planeconomen en exploitatiebeheerders (verder) te versterken.
In het kader van de samenvoeging met gemeente Haren adviseerde ik inzake harmonisatie/implementatie grondexploitaties.
Teamleider a.i. Planeconomen, Exploitatiebeheerders, Projectassistenten – Directie Stadsontwikkeling
Mijn opdracht was invulling te geven aan de rol van Teamleider van Team C (planeconomen, exploitatiebeheerders en projectassistenten) bij de directie Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen. Dit met als expliciete opdracht dat de acties die voortkwamen uit het ‘verbetertraject financiële administratie & bedrijfsvoering gemeente Groningen’ (naar aanleiding van de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2016), voor zover zij betrekking hadden op team C, hun weerslag kregen in de werkwijze en werkprocessen van het team.
“Gestart als HR- en vakinhoudelijk-teamleider bij Gemeente Groningen heeft Nazzareno de eerste contouren neergezet voor het vernieuwde herzieningenproces van de grondexploitaties, met een sterke focus op implementatie BBV en jaarrekeningtraject. Hij heeft als leidinggevende laten zien dat hij hard op de inhoud kan zijn, maar het nooit op de man speelt. In zijn vervolgopdracht heeft hij zich als projectleider – deels ook als coach en meewerkend voorman – stevig ingezet voor de verbetering van de inhoudelijke kwaliteit en het proces rondom de herziening van de grondexploitaties en jaarrekening. Door de combinatie van zijn stevige dosis vakkennis en doortastende aanpak is het herzieningenproces sterk verbeterd. Tot slot heeft hij als Kwartiermaker grondbedrijf sturing gegeven aan de verbeterdoelstellingen voor het grondbedrijf, via uitwerking van en verandering gericht op onder andere opdrachtgeverschap, werkprocessen, kennisontwikkeling, cultuur & samenwerking. Ook dit heeft Nazzareno vol energie en kundigheid aangepakt zodat er nu een stevige basis ligt voor een hernieuwd Grondbedrijf.”     
Richard Lombaerts – Gemeente Groningen

COACH

Gemeente Grave
Na een periode van advisering op het dossier Wisseveld, een transformatieopgave, heb ik deze inhoudelijke rol verbreed naar coaching van de toen aantredende projectmanager. Als strategisch adviseur heb ik meegestuurd aan (her)onderhandeling van overeenkomsten, optimalisatie van haalbaarheid en bijbehorende afstemming met management en bestuur.
“Dankzij jouw inzet zijn belangrijke stappen gezet in de volle breedte van het project Wisseveld, een complex dossier met een zware politieke lading. In een rol als coachend adviseur wist je mij op belangrijke momenten van het juiste advies te voorzien. Je wist altijd snel te schakelen op tussentijdse vragen, hetzij op het dossier Wisseveld, hetzij op andere complexe vraagstukken.”
Danny van de Laarschot, projectleider – Gemeente Grave

GEBIEDSMANAGER

BéVé Tussendiepen
BéVé Tussendiepen is voortgekomen uit het initiatief BV Binnenstad, door Jan Does Strategisch Management en mpro adviseurs ingediend en door Platform31 gehonoreerd onderzoeksvoorstel. Na onze voorbereidingen gedurende de afgelopen maanden is het ondernemerscollectief op dit bedrijventerrein in Drachten opgericht (ca 90 ha / 60 bedrijven).
De gemeente heeft een flinke stap terug gedaan door de regie over te dragen aan dit collectief, zodat zij zelf (ondernemers en andere eigenaren) – met hulp vanuit de Bouwloods – de ontwikkeling van dit (sterk)verouderde gebied kan aanpakken. Een unieke ontwikkeling.
Als gebiedsmanager werkte ik – samen met Jan Does (JD Strategische Management) en Elly van der Goot (EvdG Advies) – aan het verbinden van partijen, in beeld brengen van kansen voor de korte en lange termijn, inclusief een globaal financieel ‘kader’ en mogelijke financierings-/samenwerkingsvormen.
“Vanuit ‘de bril’ als voorzitter van de coöperatieve ondernemersvereniging ‘BéVé Tussendiepen’ is Nazzareno voor mij een vaste waarde om te zorgen dat we als bestuur op het juiste moment en op de juiste manier worden bijgepraat en bijgestuurd over de zaken die opgepakt moeten worden. Zowel beleidsmatig als actiematig. Door zijn heldere en strakke wijze van communiceren zorgt hij er voor dat het ook daadwerkelijk opgepakt wordt waarbij hij de kunst verstaat om per situatie de juiste snaar te raken om het proces te versnellen. Waarbij ik bijzondere waardering heb voor zijn instelling dat als er verantwoordelijkheid genomen moet worden hij er ook voor staat en gaat. Hij ‘investeert’ echt in de projecten / personen waar hij voor werkt en dat maakt hem al snel iemand met wie je vertrouwd kan samenwerken.”
Robert Bakker, voorzitter coöperatieve ondernemersvereniging – BéVé Tussendiepen Drachten

SENIOR PLANECONOOM

Gemeente Overbetuwe
Team Projectrealisatie voert de regie over ruimtelijke projecten en voert concrete projectopdrachten uit, van enkelvoudige ruimtelijke opgaven tot aan complexe gebiedsgerichte sociaal-maatschappelijke en fysiek ruimtelijke vraagstukken: ruim 60 ruimtelijk-ontwikkelingsprojecten op het gebied van wonen, bedrijven, recreatie en infrastructuur.
De gemeente voert sinds 2004 een passief grondbeleid, maar is in een aantal plannen nog wel (deels) eigenaar van de grond en verantwoordelijk voor het opstellen en/of actualiseren van de grondexploitatie. Nieuwe ontwikkelingen en de beoordeling van particuliere initiatieven worden voorbereid in overleg met het Team Ontwikkeling (regiekamer).
Als Senior Planeconoom vervul ik een belangrijke adviesrol ten aanzien van de te plegen grote investeringen, aanvraag en/of verantwoording van subsidies, actief in exploitatie genomen gronden, risico-analyse en -managent et cetera.
“Nazzareno is een zeer gedreven senior planeconoom. Hij beheerst de details en stuurt op hoofdlijnen. Nazzareno is een kritische adviseur voor projectmanagers, opdrachtgevers en bestuurders en helpt hen met flair en humor naar een toekomstbestendige financiële visie en verantwoording.”
Angrinde Mulders-Bartels – Gemeente Overbetuwe

VERBINDER

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland (WSRL) richt zich niet alleen op het vergroten van de veiligheid maar ziet de dijkversterking ook als een vliegwiel voor het realiseren van sociaaleconomische meerwaarde in het gebied en een mooier Rivierenland. Het gaat daarbij om de dijkversterking goed (landschappelijk en stedenbouwkundig) in te passen c.q. de nadelige gevolgen op het vlak van ruimtelijke kwaliteit te beperken of te compenseren. Daarnaast gaat het om meekoppelen waarbij het HWBP de waterveiligheidsopgave zoveel mogelijk wil verbinden met andere ruimtelijke ambities, zoals voor natuur, cultuur, recreatie en bouwen.
Als adviseur van het Regieteam ontwikkelden we met het team een strategie om (ambitieuze) meekoppelkansen bij de lopende en toekomstige dijkversterkingsopgaven realiseerbaar te maken. Mijn rol is met name gericht op (woning)bouwopgaven:
·         verkennen / optimaliseren van de haalbaarheid (inclusief procesbegeleiding): bij elkaar brengen van de businesscase van dijkversterking (investeringsopgave / technische maatregelen) en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie / programmering) binnen verantwoorde financiële kaders per partij (Waterschap / Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP en Gemeente / Grondexploitatie)
·         smeden van samenwerkingen, van Intentieovereenkomst naar Samenwerkingsovereenkomst en Realisatieovereenkomst(en): van hoofdlijn naar detail als basis voor de (definitieve) juridische vertaling.
 Verschillende processen en projecten:
·         Nijmegen – SOK Waalfront (ROK Hof van Holland, ROK De Stelt, ROK Vossenpels)
·         Neerijnen – IOK + SOK Molenblok / Slingerbos
·         Streefkerk – European (begeleiding en afstemming met stakeholders inzake centrumvisie)
·         Vianen – IOK + SOK Hazelaarplein
“Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken en een robuust watersysteem. Dat doen we steeds meer in samenwerking met onze omgeving. Vooral bij de dijkversterkingsopgaven is het de kunst om in deze langlopende processen een stevig intern fundament te hebben waarop we kunnen bouwen om meekoppelkansen die we samen met andere partijen zien tot een goed eind te brengen en de verwachtingen daarbij in goede banen te leiden. Dit vraagt uitstekende interne verbindingen en verbindingen met de externe partners om de kansen die zich voor doen te kunnen regiseren.
Nazzareno ondersteunt ons hierbij en heeft ons de weg gewezen die leidt tot een heldere route om onze doelen te bereiken. Het leggen van de goede verbanden en verbindingen viel mij daarbij op.”
Eric Jongmans, Lid van de directieraad – Waterschap Rivierenland